Nr 1 - Populiariausias Lietuvoje

UAB Miškų Medijos Grupė

PRIVATUMO POLITIKA  

 1. Sąvokų apibrėžimai

 1.  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas);
 2.  Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka.
 3. Duomenų valdytojas ir svetainės www.parduokmiska.lt administratorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB Miškų Medijos Grupė, juridinio asmens kodas 304696985, Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius, adresas korespondencijai: J. Basanavičiaus g. 49A, Utena, LT-28133, Tel.  +370 6 333 1515.
 1. Klientas – veiksnus fizinis asmuo, besinaudojantis www.parduokmiska.lt  svetainės paslaugomis.

 1. Bendrosios nuostatos

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Uždarosios akcinės bendrovės Miškų Medijos Grupė valdomo tinklapio parduokmiska.lt (toliau – Interneto svetainė) Kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Prieš pradėdami naudotis Interneto svetaine, Klientas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti šia Politika. Naudodamasis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Klientas patvirtina, kad sutinka laikytis šios Politikos.
 2. Klientu šioje Politikoje laikomas bet kuris asmuo, užpildęs užklausos formą. Klientas norėdamas parduoti jam nuosavybės teise jam priklausantį mišką, turi užpildyti pirminę užklausą, susipažinti ir sutikti su šia Privatumo politika, varnele pažymėdamas atitinkamą langelį. Jei toks sutikimas nėra duodamas,  UAB Miškų Medijos Grupė negali tvarkyti asmens duomenų ar teikti šiam asmeniui kokių nors paslaugų.
 3. Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 4. Šia Privatumo politika siekiama užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą, nustatyti pagrindinius jų tvarkymo principus, paaiškinti Klientui, kokiais principais bei tvarka vadovaujasi Duomenų valdytojas, tvarkydama jo Asmens duomenis, o taip pat informuoti Klientus apie tai, kaip, kokiais tikslais ir pagrindais tvarkomi jų Asmens duomenys, kokias teises turi kiekvienas Duomenų subjektas ir kokiais būdais gali jomis pasinaudoti. Duomenų valdytojas pareiškia, kad Asmens duomenų tvarkymas Privatumo politikoje nurodyta tvarka bei principais yra būtinas tam, kad UAB Miškų Medijos Grupė galėtų tinkamai užsiimti savo vykdoma veikla, sudaryti bei vykdyti įvairias su tuo susijusias civilines sutartis, užtikrintų Duomenų subjektams teikiamų paslaugų efektyvumą, kokybę, o taip pat tam, kad būtų užtikrintas pačių Asmens duomenų subjektų teisėtas interesas.
 5. Teikėjas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:
 1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
 3. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
 4. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
 5. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
 1. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikas asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

3.1. Nurodydamas savo asmens duomenis,  Klientas sutinka, kad Duomenų valdytojas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

3.2. Pateikdamas savo asmens duomenis, Klientas kartu suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas  tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

3.3. Klientas yra atsakingas, kad Duomenų valdytojui pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.

3.4. Jeigu pasikeičia Kliento pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Duomenų valdytoją.

4. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

4.1. Duomenų valdytojas, vykdydamas savo veiklą, Klientams teikia miško pirkimo – pardavimo paslaugas. Atitinkamai, UAB Miškų Medijos Grupė  tvarko Klientų duomenis kaip duomenų valdytojas, siekiantis imtis veiksmų prieš sudarant sutartį – suteikti galimybę Klientui parduoti jam priklausantį turtą palankiausia kaina, o toliau duomenis tvarko paslaugų teikimo tikslais.

4.2. Klientas, norėdamas gauti UAB Miškų Medijos Grupė teikiamas paslaugas, privalo užpildyti anketą turėdamas  galimybę pažymėti savo sutikimą, kad pranešimai ar pasiūlymai jam būtų teikiami.

4.3. Klientas gali lankytis šiame tinklalapyje nesuteikęs apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu Klientas nori pradėti naudotis šiame tinklalapyje Platformos siūlomomis paslaugomis, www.parduokmiska.lt svetainės administratorius prašo pateikti Kliento būtiną informaciją: kadastrinį numerį, telefono numerį, kitą informaciją, kurią savanoriškai gali pateikti Klientas: vardą, elektroninį paštą, miško plotą, pageidaujamą kainą.

4.4. UAB Miškų Medijos Grupė pasitelkia išorinius paslaugų teikėjus, kurie tvarko asmens duomenis UAB Miškų Medijos Grupė vardu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Duomenų valdytojas UAB Miškų Medijos Grupė užtikrina, kad tokios paslaugos yra teikiamos laikantis taisyklių, numatytų taikytinuose įstatymuose. Paslaugų teikėjams leidžiama naudoti asmens duomenis tik turint tikslą, teikti sutartą paslaugą Klientui,  laikantis suderintų taisyklių su Duomenų valdytoju UAB Miškų Medijos Grupė.

5. Kliento Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

5.1. Tvarkydamas ir saugodamas Kliento asmens duomenis, Duomenų valdytojas  įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

5.2. Naudotojo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.

6. Kliento, kaip Duomenų subjekto teisės

6.1. Klientas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Duomenų valdytojui, susipažinti su Kliento tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

6.2. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Klientas  turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

6.3. Jei Klientas pageidauja pareikšti skundą dėl to, kaip Duomenų valdytojas elgiasi su jo asmens duomenimis, Klientas gali susisiekti su UAB Miškų Medijos Grupė žemiau pateiktais kontaktais, kad būtų tinkamai išspręstas klausimas.

6.4. Klientas taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asmens duomenų tvarkymo.

7. Slapukai

7.1. Šioje www.parduokmiska.lt svetainėje gali būti  naudojami slapukais (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Kliento tinklo naršyklę ir saugomos Kliento kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Kliento kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami Kliento kompiuterio identifikavimui ir palengvina Kliento prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Klientas sutinka, kad būtų naudojami slapukai. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Klientas gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.

7.2. Tinklalapyje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Galiojimo laikas

PHPSESSID

Sukuria vartotojui unikalų sesijos ID, kuriuo jis yra atpažįstamas svetainėje

galioja iki kol vartotojas palieka svetainę

_ga

Sukuria vartotojui unikalų sesijos ID, kuriuo jis yra atpažįstamas svetainėje

galioja 2 metus

_Gid

Sukuria vartotojui unikalų sesijos ID, kuriuo jis yra atpažįstamas svetainėje

galioja 1 dieną

PAUSED

Skirtas patikrinti, ar vartotojas atėjęs pirmą kartą

galioja 7 dienas

FR

Facebook slapukas, skirtas vartotojo atpažinimui svetainėje

galioja 3 mėnesius

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Interneto svetainės administratorius neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Kliento ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Kliento žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės administratorius taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Klientu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

8.2. UAB Miškų Medijos Grupė pasilieka teisę savo nuožiūra papildyti, keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamasis šiame tinklalapyje, Klientas turi pareigą įsitikinti, jog yra susipažinęs su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Klientui apsilankius šiame tinklalapyje.

 

9. Kontaktinė informacija

 

UAB Miškų Medijos Grupė
Švitrigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius

Adresas korespondencijai:

J. Basanavičiaus g. 49A, Utena, LT-28133

Tel. Nr. +370 6 333 1515

El. paštas. reklama@parduokmiska.lt